Regulamin

 

  • Informacje ogólne

 

§ 1 Dokument ten, zwany Regulaminem, określa ogólne warunki korzystania z szerokiej oferty Internetowego Laboratorium Fotografii Cyfrowej fotohome.pl pod adresem http://www.fotohome.pl, zwanego dalej Serwisem. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu będą zamieszczane na stronie internetowej Serwisu i będą obowiązywały od daty ich opublikowania.

 

§ 2 Właścicielem Internetowego Laboratorium Fotografii Cyfrowej fotohome.pl jest firma Foto Kolor s.c.

z siedzibą w Tychach przy ul. Grota Roweckiego 65 NIP: 6460009425

 

§ 3 Laboratorium fotohome.pl odpowiedzialne jest za wykonywanie odbitek fotograficznych z oryginałów cyfrowych przesyłanych za pośrednictwem Serwisu.

 

§ 4 Serwis dostępny jest publicznie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, zarówno dla użytkowników prywatnych jak i firm zwanych dalej ogólnie Użytkownikami.

 

§ 5 Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją warunków określonych w Regulaminie.

Warunki korzystania z Serwisu

 

§ 6 Warunkiem niezbędnym do korzystania z Serwisu fotohome.pl jest dokonanie rejestracji w systemie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie Serwisu. Podane w formularzu dane muszą być prawdziwe.

 

§ 7 Użytkownik jest obowiązany niezwłocznie aktualizować zarejestrowane w Serwisie dane w przypadku każdej ich zmiany.

 

§ 8 Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez fotohome.pl oraz jej partnerów handlowych na warunkach regulowanych Ustawą o ochronie danych osobowych.

 

§ 9 W wyniku rejestracji w systemie Użytkownik otrzymuje osobiste konto identyfikowane przez unikalną nazwę (login użytkownika) i zabezpieczone przed nieupoważnionym dostępem za pomocą hasła wybranego przez Użytkownika w czasie rejestracji konta. Konto daje Użytkownikowi możliwość korzystania z oferty serwisu fotohome.pl. Konto to uprawnia Użytkownika także do udziału w promocjach organizowanych przez fotohome.pl.

 

§ 10 Użytkownikowi nie wolno udostępniać swojego konta innym osobom. Niedopuszczalne są wszelkie próby ingerencji w konta innych Użytkowników.

 

  • Realizacja zamówień

 

§ 11 Zrealizowane zamówienia mogą zostać odebrane osobiście w laboratorium lub dostarczone przesyłką za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Kurierem na adres wskazany w rejestracji przez Użytkownika. Koszty przesyłki pobierane są zgodnie z cennikiem i pokrywa je zamawiający.

 

§ 12 W przypadku odbioru osobistego w laboratorium, zamówienia złożone do godziny 14:00 zostaną zrealizowane najpóźniej do godziny 16:00 następnego dnia roboczego.

W razie gdy zamówienie będzie realizowane wysyłkowo, należy do tego czasu doliczyć czas trwania przesyłki (dla przesyłek pocztowych od 3 do 5 dni, nie licząc dni wolnych od pracy).

 

§ 13 Za realizację usług dostępnych w Serwisie pobierane są opłaty zgodnie z cennikiem dostępnym na stronach fotohome.pl. Podane ceny są cenami brutto (z wliczonym podatkiem VAT 23%). Użytkownik informowany jest na bieżąco o cenie usługi podczas jej zamawiania.

 

§ 14 Rozliczenie transakcji może się odbyć w następujących trybach: płatność przelewem bankowym na konto Właściciela Serwisu, płatność gotówką przy osobistym odbiorze odbitek, płatność przy odbiorze przesyłki pocztowej (wysyłka za zaliczeniem pocztowym) oraz płatność przelewem on-line lub kartą za pośrednictwem serwisu platnosci.pl poprzez moduł umieszczony Serwisie.

 

§ 15 W przypadku płatności przelewem zamówienie zostanie przekazane do realizacji po wpłynięciu należności na konto właściciela serwisu. Jeżeli pieniądze nie wpłyną w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, zostanie ono automatycznie anulowane.

 

§ 16 Numer aktualnego rachunku bankowego właściciela serwisu: 61 1050 1399 1000 0007 0094 4945 (ING Bank Śląski S. A.)

 

§ 17 Faktura VAT lub paragon są wystawiane i dołączane do każdego zamówienia.

 

§ 18 Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość wstrzymania lub anulowania złożonego zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności czasowo lub zupełnie uniemożliwiających realizację zamówienia, a także w razie wystąpienia wątpliwości związanych z treścią zamówienia. O zaistnieniu takiej sytuacji fotohome.pl zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Użytkownika.

 

§ 19 Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu traktowane jest jako podstawa do odrzucenia zamówień Użytkownika.

 

  • Reklamacje

 

§ 20 Reklamacje można składać pisemnie lub pocztą elektroniczną w terminie 7 dni licząc od daty otrzymania zamówionych produktów i usług.

 

§ 21 Procedura reklamacyjna wszczynana jest po dostarczeniu produktu, którego reklamacja dotyczy, wraz ze szczegółowym opisem zastrzeżeń. Reklamacje bez podania uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

 

§ 22 Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wyłącznie wady lub niezgodności ze złożonym zamówieniem powstałe w procesie realizacji zamówienia. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru powstałe w trakcie transportu lub z winy Użytkownika.

 

§ 23 Jakość zdjęć jest ściśle związana z parametrami przesłanych plików graficznych. Serwis fotohome.pl nie odpowiada za niezadowalającą jakość odbitek jeśli wynika ona z niskiej jakości dostarczonych oryginałów cyfrowych. Informacje o jakości nadsyłanych plików Użytkownik otrzymuje po wybraniu plików podczas składania zamówienia.

 

§ 24 Kosztami powstałymi w wyniku nieuzasadnionych reklamacji obciążony zostanie Użytkownik.

 

§ 25 Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika są przetwarzane zgodnie Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim.

 

§ 26 Użytkownik ma możliwość wglądu i zmiany swoich danych osobowych zarejestrowanych w Serwisie.

 

§ 27 fotohome.pl zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia skutecznej ochrony prywatności Użytkowników Serwisu.

 

§ 28 Informacje przekazane przez Użytkownika podczas rejestracji oraz późniejszego korzystania z Serwisu wykorzystywane są w celach związanych z należytą realizacją zamówień składanych przez Użytkownika.

 

§ 29 Do zgromadzonych w systemie danych jak też przekazanych w trakcie korzystania z Serwisu materiałów dostęp ma wyłącznie wąskie grono personelu odpowiedzialnego za funkcjonowanie Serwisu oraz wykonanie zleceń w laboratorium, w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień.

 

§ 30 Dane osobowe, a w szczególności adres e-mail może zostać wykorzystany do przesyłania informacji na temat funkcjonowania Serwisu, a także ofert i informacji handlowych związanych z ofertą serwisu fotohome.pl do zarejestrowanych Użytkowników Serwisu.

 

§ 31 Użytkownik ma prawo zadeklarować, że nie życzy sobie otrzymywać informacji promocyjnych. Wymaga to formy pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

§ 32 Materiały przekazane do realizacji zlecenia usuwane są z serwera po upływie 15 dni od daty przesłania ich na serwer laboratorium.

 

  • Odpowiedzialność

 

§ 33 Złożenie przez Użytkownika zamówienia w Systemie należy rozumieć jako zawarcie jednorazowej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem fotohome.pl na wykonanie usługi określonej w zamówieniu.

 

§ 34 Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w świadczeniu usług lub niemożność ich wykonania wynikające z działania czynników niezależnych od Właściciela Serwisu, w tym w szczególności, lecz nie ograniczając do: strajków, awarii sieci telekomunikacyjnych lub systemów gateway innych firm, nieprawidłowości w funkcjonowaniu operatorów sieci publicznych, opóźnień powstałych w trakcie transportu, katastrof naturalnych i innych zdarzeń losowych. W przypadku zaistnienia opisanych powyżej okoliczności fotohome.pl zobowiązuje się w najszybszym możliwym terminie poinformować Użytkownika o zaistniałym zdarzeniu i jego przyczynach oraz o terminie realizacji zlecenia.

 

§ 35 Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść zleceń. fotohome.pl zastrzega sobie równocześnie możliwość odrzucenia zlecenia, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że narusza ono prawa autorskie i im pokrewne, zawiera treści obelżywe, zniesławiające lub naruszające dobra osobiste osób trzecich. Decyzja fotohome.pl w tej mierze jest ostateczna i nie podlega dyskusji.

 

  • Promocje

 

§ 36 Ofert promocyjnych w serwisie fotohome.pl nie można łączyć. Oznacza to, że Użytkownik może skorzystać z każdej obowiązującej w danym momencie promocji z osobna. Nie może jednak żądać, by w ramach jednego zamówienia uwzględniono równocześnie rabaty bądź innego rodzaju bonusy wynikające z kilku promocji.

 

  • Postanowienia ogólne

 

§ 37 W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Informacja o korzystaniu z plików Cookies.

W celu realizacji usług ta strona zapisuje w urządzeniu użytkownika niewielkie informacje w postaci plików Cookies.

Dowiedz się więcej o plikach cookies.

Skrócony Cennik
FormatCena już od ...
9x13 Fuji (Połysk)0,45 PLN
9x13 Fuji (Matowy)0,45 PLN
10x15 Fuji (Połysk)0,35 PLN
10x15 Fuji (Matowy)0,35 PLN
13x18 Fuji (Połysk)1,10 PLN
13x18 Fuji (Matowy)1,10 PLN
15x21 Fuji (Połysk)1,30 PLN
15x21 Fuji (Matowy)1,30 PLN
15x23 Fuji (Połysk)1,30 PLN
15x23 Fuji (Matowy)1,30 PLN

Zobacz pełny cennik.

Polecamy
Kubek biały
18,50 PLN

webPhoto Itero 2.2.3.760

webPhoto
webPhoto
webPhoto
webPhoto
webPhoto